Adviesraad pleit voor meer betaalbare ouderenwoningen

UDEN/LANDERD | In november vinden er in Uden en Landerd herindelingsverkiezingen plaats voor de nieuw te vormen gemeente Maashorst i.o. Dit heeft tot gevolg dat allerlei politieke partijen zich inzetten om hun verkiezingsprogramma onder de aandacht van het publiek te brengen. Een hot issue daarbij is het schreeuwend tekort aan woningen. Udenaar Jan Paap (75), woordvoerder van de werkgroep Senioren van Adviesraad Sociaal Domein Uden (ASD-Uden), spreekt zich uit over de disbalans op de woningmarkt. “Met name het tekort aan geschikte huisvesting voor ouderen maakt dat er onvoldoende doorstroming is op de huizenmarkt”, aldus Paap.

“Er komen steeds meer senioren bij in Uden en Landerd. Mensen worden steeds ouder, ook blijven ze steeds langer in hun eigen huis wonen omdat er geen alternatief voorhanden is. Daardoor zit er onvoldoende beweging in de huizenmarkt. Ook de uitvoering van de zorg wordt te veel verspreid over de gemeente. Dit kan om praktische en financiële redenen beter geclusterd worden”, vindt Paap. Hij verwacht dat binnen tien jaar dertig procent van de bewoners van de gemeente Maashorst i.o. uit 65-plussers bestaat. Daar moet het woningbeleid de komende jaren op worden afgestemd. Onderzoek door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) toont aan dat er op dit moment veel appartementen worden gebouwd. Paap merkt op dat hiermee de woningnood voor ouderen niet wordt opgelost. “Heel veel senioren willen eenvoudigweg niet verhuizen naar een appartement. Er is meer variatie nodig aan woonvormen voor ouderen. Door het langer thuis wonen, het sluiten van verzorgingshuizen en veranderende woonwensen is er tussen het verpleeghuis en thuis wonen behoefte aan ‘tussenvormen’. Wanneer je nieuwe woonvormen zou kunnen creëren, met daarin grondgebonden woningen die geschikt zijn voor senioren, kun je daarmee een deel van het probleem oplossen”, zegt Paap. “Denk aan gemeenschappelijk wonen, kangoeroewoning, thuishuis, mantelzorgwoning, woonzorgcomplex, levensloopbestendige woning, hofje of gestippeld wonen. Het vinden van een geschikte locatie, het rondkrijgen van de financiering en een gebrekkige samenwerking tussen relevante partijen vormen de belangrijkste knelpunten.”

Geharmoniseerde woonvisie
Op 1 januari 2022 ontstaat er door de fusie van de gemeenten Uden en Landerd een nieuwe gemeente. Momenteel hebben beide gemeenten ieder een eigen woonvisie. Met de fusie in het vooruitzicht ligt er een belangrijke opgave om tot harmonisatie van het beleid te komen. In de door de gemeente Maashorst i.o. opgestelde notitie ‘Trends & ontwikkelingen en de woonopgaven’ staat dat de ‘samenstelling van de bevolking aan het veranderen is’. Er wordt onder andere gesteld dat ‘de komende tien jaar 2.475 woningen moeten worden gebouwd’, maar ook het ‘optimaal benutten van de huidige woningvoorraad’ en ‘er ligt een uitdaging om de (bestaande) woningen meer seniorgeschikt te maken’. De gemeente stelt zich daarbij veelal als faciliterende partij op. Paap vult aan: “Je moet de senioren niet uit hun sociale omgeving weghalen. Afhankelijk van de leeftijd en zorgbehoefte van de oudere heeft iedere doelgroep specifieke woonwensen. De een wil wat verder weg van het centrum, terwijl de ander juist in het centrum, dichtbij de voorzieningen wil wonen.” Er zijn ook mensen die met allerlei bouwkundige aanpassingen in het eigen huis willen blijven wonen. “Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn er voldoende financiële mogelijkheden om woningen daarvoor aan te passen. In de themagroep Senioren van ASD-Uden wordt, naast het thema wonen, ook aandacht besteed aan eenzaamheid, zorg en toegankelijkheid. Dit laatste betekent niet alleen fysieke toegankelijkheid maar ook toegang op digitaal gebied. De ouderen moeten het juiste loket weten te vinden. Helaas is er binnen de gemeente Uden geen seniorenloket en niet iedereen is lid van een seniorenorganisatie. Een van de uitgangspunten van het ASD is dat er naar een inclusieve maatschappij wordt toegewerkt waaraan iedereen mee kan doen en zo een bijdrage aan de samenleving kan leveren. Naast een dak boven je hoofd is het van belang om op de juiste plek te wonen met de juiste voorzieningen in een goede sociale omgeving. Op die manier hoeft niemand zich dan eenzaam te voelen.”

Politieke beïnvloeding
De in Den Haag geboren Jan Paap is sinds ruim een jaar als vrijwilliger verbonden aan ASD-Uden en is tevens contactpersoon voor de Lokale Senioren Verenigingen Uden (Seniorenbelang Uden, Volkel, Odiliapeel en PCOB-Uden), die een achterban heeft van 3.000 leden. In zijn werkzame leven was hij als logistiek bedrijfskundige verantwoordelijk voor de planning bij Organon in Oss. Daarnaast bekleedde hij ruim zes jaar het voorzitterschap van een Vereniging Van Eigenaren van een bungalowpark. Paap wil zich graag als vrijwilliger voor ASD inzetten om daarmee iets te kunnen betekenen voor de maatschappij en dan met name voor de senioren. Veel maatschappelijke partijen, stichtingen, verenigingen, organisaties en andere stakeholders zijn druk bezig met het bestoken van de media, maar ook rechtstreeks richting de politieke partijen met als doel om hun vraag of wens te promoten en op de politieke agenda te krijgen. Volgens Paap zou het mooi zijn wanneer de Udense politiek de woonproblematiek, met name op het gebied van senioren, integraal in hun verkiezingsprogramma’s opnemen. “Vijftigplussers in Uden en Landerd maken een groot deel uit van de stemgerechtigden, dus is het zaak voor de politiek om deze kiezers met een goed doordacht partijprogramma aan zich te binden. De komende jaren heeft de gemeente als woningmarktregisseur dé kans om ervoor te zorgen dat er woningen worden gerealiseerd, passend bij de huidige marktvraag. Hierbij rekening houdend met de veranderende huishoudenssamenstelling en de bijbehorende woningbehoefte”, aldus Paap. Op de vraag of ASD een resultaatverplichting bij de gemeente kan afdwingen wordt ontkennend geantwoord. “De eindverantwoordelijkheid bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten ligt uiteindelijk bij de gemeente zelf of de daarvoor aangewezen partijen. Daar gaan wij dus niet over. Wij kunnen als ASD alleen gevraagd of ongevraagd advies geven. We merken wel dat de gemeente openstaat voor ons advies, maar vanwege allerlei procedurele ontwikkelingen en of politieke beslissingen kan de uitvoering van de projecten wat langer op zich laten wachten. Ook kan ASD om aanpassing van een plan vragen, dat gebeurt wel eens. Het is een kwestie van omdenken”, vindt Paap. “Het gaat niet alleen om een appartementencomplex uit de grond stampen maar ook om het ontwikkelen van nieuwe levensloopbestendige woonvormen. Het project Eikenheuvel is daar een mooi voorbeeld van. De gemeente staat daarin open voor het integreren van nieuwe woonvormen. Zolang je over bepaalde zaken in gesprek en onderhandeling bent met de gemeente moet je dit koesteren en kun je daadwerkelijk iets bereiken. Met onze manier van samenwerking hopen wij de komende jaren nog veel te kunnen betekenen voor de bewoners van de gemeente Maashorst i.o.”, zegt Paap met een glimlach.

Maatschappelijk Mooi Uden
José Moonen-Gerrits, strategisch beleidsmedewerker bij Area, geeft desgevraagd een korte toelichting op de ontwikkelingen binnen de huizenmarkt. Woningcorporatie Area verhuurt ruim 8.700 woningen in de regio Uden-Veghel. “De wereld om ons heen verandert snel. Er is een enorme krapte op de woningmarkt en de vragen vanuit onze doelgroepen veranderen, er is meer behoefte aan gemeenschappelijkheid”, merkt Moonen-Gerrits op. “Met ons Koersplan en jaarplannen geven we richting aan waar wij als Area naar toe willen samen met onze bewoners, de gemeenten en andere bondgenoten. Naast het verduurzamen van woningen, wil Area de komende jaren zo’n 1.000 nieuwbouwwoningen realiseren, 700 in Uden en 300 in Veghel. We hebben daardoor meer mogelijkheden om huisvesting te bieden aan mensen die het écht nodig hebben, denk aan kwetsbaren die voorheen in (zorg)instellingen woonden. Een mooi voorbeeld van een nieuwe woonvorm is het project ‘Maatschappelijk Mooi Uden’ aan de Loopkantstraat in Uden. Dit project behelst een appartementencomplex met 39 appartementen en wordt gebouwd door Hendriks Coppelmans. Het bijzondere aan dit project is, naast duurzaamheid, dat er 16 appartementen worden verhuurd aan een zorgorganisatie. De resterende 23 appartementen worden verhuurd aan woningzoekenden die de wens hebben om met alle bewoners gezamenlijk een woongemeenschap te vormen. Er wordt een vereniging opgericht die sociale activiteiten organiseert en contacten stimuleert. Area selecteert hiervoor toekomstige huurders”, aldus Moonen-Gerrits.

Deel dit bericht