Veel gestelde vragen

'Een leefbare samenleving maak je samen!'

De Adviesraad Sociaal Domein Maashorst geeft het college van burgemeester & wethouders gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein.

Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

De Adviesraad heeft als doel de burgers te betrekken bij de beleidsvorming binnen het sociaal domein, om de kwaliteit van het beleid te verhogen, het draagvlak te versterken en het democratisch proces te bevorderen.

Er wordt meer verantwoordelijkheid neergelegd bij maatschappelijke partners en inwoners. Niet praten over, maar praten met en luisteren naar gebruikers van voorzieningen.

De adviesraad is een onafhankelijk orgaan en vormt een brug tussen de inwoners en gemeente als het gaat over beleid binnen het sociaal domein. De raad behartigt geen individuele belangen maar kan wel sociaal maatschappelijke problemen of misstanden van bepaalde groepen uit de samenleving op de gemeentelijke agenda zetten.

Een adviesraad is een wettelijke verplichting. Om de welzijnstaken efficiënter en effectiever te kunnen uitvoeren, verplicht de wet de gemeenten om burgers en belangenorganisaties van burgers te betrekken bij het maken van nieuw beleid.

De adviesraad is opgedeeld in zes themawerkgroepen. Om tot een goed afgewogen advies te komen wordt feedback gevraagd aan relevante instanties en doelgroepen. Denk aan cliëntorganisaties, zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties informele zorg. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen in de gemeente Maashorst ertoe doet en zijn of haar plek vindt in de maatschappij.

We willen een onafhankelijke, constructieve en deskundige bijdrage leveren aan de beleidsvoorbereiding in het kader van het sociaal domein. Dit betekent betrokkenheid vanaf de start van het beleidsproces tot de totstandkoming van nieuw beleid.

Mocht u een probleem hebben, dat voor meerdere inwoners van de gemeente Maashorst blijkt te gelden én naar aanleiding van de veranderingen in het sociaal domein speelt, dan kunt u dit neerleggen bij de Adviesraad. Dit kan via het contactformulier op deze website.